Nejlevnější Povinné ručení
Dnes je Čtvrtek, 8.12.2016
 
Kratce.cz - noviny, zprávy a denní tisk aktuálně

Weblogy

Středa 7.12.2016

Linky

Yučikala.net, 7.12.2016 - Víte, že 93 % komunikace probíhá beze slov? Vyvracíme nesmyslný mýtus; Nemějte děti, zdržují od práce; Heteropaternální superfekundace; Ekologické zemědělstvíDěti ze zkumavky?; Vědci mají důkaz, že synové dědí neplodnost svých otců; První dva měsíce li…

P?ilákání a udržení návšt?vníka na vašem blogu

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Obrovské množství za?ínajících autor? weblog? si myslí, že napsáním jednoho ?lánku zázra?n? získají stovky ?tená?? a snadnou cestu k rychlému zbohatnutí. Skute?nost je naprosto opa?ná, vybudování úsp?šného weblogu je pom?rn? ?asov? náro?ný a dlou…

Zákulisní informace p?ímo z Googlu

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Denis Yu je CEO firmy BlitzLocal.com, která se specializuje na lokální vyhledávání. Spolu s n?kolika dalšími vybranými odborníky byl pozván na Google Spring Training – akci, která se konala pro ty nejv?tší zadavatele reklamy v americkém San Francis…

Registrace domén: 10 užite?ných nástroj? pro originální doménové jméno

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Pokud myslíte vaše p?sobení v online sv?t? vážn?, zcela ur?it? pot?ebujete vlastní doménové jméno a n?jaký slušný hosting. Poskytovatel? webhostingu zdarma jsou sice desítky, ale p?i dnešních cenách domén už je vyložen? nevhodné mít svojí prezentaci na …

Google aktualizuje podmínky AdSense

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Pro?ítat se nekone?nými licen?ními podmínkami asi není zcela normální, naprostá v?tšina uživatel? takovéto texty prost? odklikne, protože ?asto ani není možné n?co kloudného z textu vy?íst. Uživatelé Google AdSense, kte?í se b?hem n?kolika posledníc…

AdSense for Video ve fázi betatestování

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Google v?era na svém blogu Inside AdSense oznámil spušt?ní služby Google for Video. Spole?nost tímto rozši?uje portfolio služeb na video obsah, který je momentáln? hodn? “in”, a nabízí další zdroje p?íjm?. Google for Video se zatím nachází …

Kurz dolaru: nejv?tší nep?ítel webmaster? v AdSense

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Váš web neustále roste, míra prokliku se drží na stabiln? vysoké úrovni a p?esto se vaše výd?lky p?ipisované na ú?et neustále zmenšují? Toto je v sou?asnosti pom?rn? b?žný jev, za kterým stojí jednoduchá odpov??: kurz dolaru, respektive posilující ?e…

10 otázek, které byste si m?li položit p?ed napsáním nového ?lánku

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Spousta blogger? se ?asto dostává do fáze, kdy prakticky nemá o ?em psát. Jelikož ale cht?jí zachovat alespoň frekvenci nových ?lánk?, na kterou jsou jejich ?tená?i zvyklí, plodí další a další p?ísp?vky. Takovýto obsah je však v naprosté v?tšin? p?í…

Rozum vít?zí, Google upravuje zm?ny pro Doporu?ení

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Neoby?ejn? silná kritika Googlu za zm?ny, které byly naplánovány pro Google Doporu?ení, nakonec p?inesla své ovoce. Zam?stnanci v Googlu situaci ješt? jednou zvážili a p?edchozí velice nep?íznivé zprávy pro ?eské uživatele hned vypadají o n?co veselej…

2 zásadní zm?ny v Google AdSense

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Za?átek nového roku p?inesl dv? zásadní zm?ny v programu Google AdSense. Tyto novinky vyvolaly zna?nou míru nevole a mnoho uživatel? AdSense pravd?podobn? p?ipravily o tu?né zisky. Tyto zm?ny se v obou dvou p?ípadech týkají i ?eských webmaster? využí…

Nový interaktivní banner pro Google AdSense

Úsp?šný blog, 7.12.2016 - Google poslední dobou opravdu nelení a p?ináší jednu novinku za druhou. Zatím posledním a pravd?podobn? velice významným p?ínosem do služby Google AdSense je testování nového reklamního formátu – jedná se o jakýsi interaktivní banner. Podle prvních…

Úterý 6.12.2016

Z Instagramu – Asi si na ten Tramín aj zvyknu :) Díky Petře! #tramin #whitewine #ulachtana #kocarik #2013vintage #iwantmore

Terra incognita, 6.12.2016 - %%caption%% Příspěvek Z Instagramu – Asi si na ten Tramín aj zvyknu :) Díky Petře! #tramin #whitewine #ulachtana #kocarik #2013vintage #iwantmore pochází z Terra incognita Žádné podobné články.

Pondělí 5.12.2016

Popelka ( 5.12. – 9.12.): Vánoční večírek

Panáček v reality show, 5.12.2016 - Stylista Filip Vaněk připravil pro tento týden zajímavé téma – Vánoční večírek. Slavit se bude ve firmě, se šéfem, proto musí Popelky vypadat sexy, žensky, ale nesmí výsledek sklouznout do lacinosti. Zadání vypadá skvěle, ale po zkušenostech z minu…

Předseda Sněmovny jednal s prezidentem Tádžikistánu Emomali Rahmonem

Jan Hamáček - poslanec ČSSD, 5.12.2016 - Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček se setkal s prezidentem Tádžikistánu Emomali Rahmonem, který v předchozích dnech jednal například s prezidentem Milošem Zemanem nebo předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou.

Neděle 4.12.2016

Using My Education (Finally)

David Majda, 4.12.2016 - One thing I really like on my current job at Jut as a language designer and implementer1 is that I finally fully use my computer science and mathematical education — even parts I considered too theoretical when I was at university. This is in stark cont…

Vše o Kratce.cz